Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w GBP Fabianki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2022

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego księgowego w GBP Fabianki 

 I. Nazwa i adres jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach, 87-811 Fabianki
Stanowisko pracy: Główny księgowy

 II. Wymagania w stosunku do kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

       e. spełnia jeden z poniższych warunków:

 •  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość z zakresu m.in.: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 2. umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 3. umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązywania problemów,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz analizy dokumentów,
 5. biegła znajomość obsługi komputera MS Office oraz programów księgowych,
 6. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,
 4. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków,
 5. sporządzenie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 6. kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
 7. prowadzenie spraw z zakresu wynagradzania pracowników,
 8. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 IV. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce świadczenia pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach
  a) budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  b) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/5 etatu,
  c) praca przy komputerze.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Fabiankach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Potwierdzenie pisemne załączonej klauzuli informacyjnej, wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogólnerozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fabiankach – stanowiącego załącznik nr 1 do dokumentacji konkursowej. Brak potwierdzenia spowoduje, że oferta kandydata zostanie odrzucona.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów winny być opatrzone na każdej stronie klauzulą następującej treści: ”Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” wraz z datą i podpisem. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. 

 VI. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach  (Fabianki 3), przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@gbp.fabianki.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach, 87-811 Fabianki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowegow terminie do dnia 03.02.2022 r. do godziny 11.00.


VII. Dodatkowe informacje

 1.  Aplikacje, które wpłyną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GBP.
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GBP Fabianki
Data utworzenia:2022-01-24
Data publikacji:2022-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Zmierczak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1056