Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w GBP Fabianki

2022-01-24

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego księgowego w GBP Fabianki 

 I. Nazwa i adres jednostki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach, 87-811 Fabianki
Stanowisko pracy: Główny księgowy

 II. Wymagania w stosunku do kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w GBP Fabianki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GBP Fabianki
Data utworzenia:2017-12-04
Data publikacji:2017-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Maria Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1653