Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.biblioteka.fabianki.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

Informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zmierczak, biblioteka@gbp.fabianki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 251 67 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się dwa stopnie schodów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Nie ma też toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz znajduje się stopień, uniemożliwiający poruszanie się na wózku. W ofercie znajdują się książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GBP Fabianki
Data utworzenia:2021-01-05
Data publikacji:2021-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Zmierczak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1396